7.2.1. Energies no renovables

Energies no renovables són aquelles fonts d’energia que tenen un caràcter limitat en el temps i el consum implica la seva desaparició a la natura sense possibilitat de renovació. Suposen entorn del 80% de l’energia mundial i sobre les mateixes s’ha construït l’insegur model energètic actual. Les seves característiques principals són:

  • Generen emissions i residus que degraden el medi ambient.
  • Són limitades.
  • Provoquen dependència exterior trobant exclusivament en determinades zones del planeta.
  • Creen menys llocs de treball en relació al volum de negoci que generen.
  • Aconseguir el seu control provoca conflictes pel seu interès estratègic militar.

CLASSIFICACIÓ

Les energies no renovables poden ser agrupades en dos grans grups:

Combustibles Fòssils

Recursos generats en el passat a través de processos geobiològics i com a conseqüència limitats. Representen el 75% de les energies de caràcter no renovable i són els següents:

Carbó 

El carbó mineral és una roca sedimentària de color negre, molt rica en carboni, utilitzada com a combustible fòssil. La major part del carbó es va formar durant el període Carbonífer (fa 359-299 milions d’anys).

El carbó s’origina per la descomposició de vegetals terrestres, fulles, fustes, escorces, i espores, que s’acumulen en zones pantanoses, llacunars o marines, de poca profunditat. Els vegetals morts es van acumulant en el fons d’una conca. Queden coberts d’aigua i, per tant, protegits de l’aire que els destruiria. Comença una lenta transformació per l’acció de bacteris anaerobis. Amb el temps es produeix un progressiu enriquiment en carboni. Posteriorment poden cobrir-se amb dipòsits argilencs, el que contribuirà al manteniment de l’ambient anaerobi, adequat perquè continuï el procés de carbonificació. La mida de les plantes i l’exuberància de la vegetació permeten deduir que el clima en què es va originar el carbó era probablement clima tropical.

Existeixen diferents tipus de carbons minerals en funció del grau de carbonificació. Aquesta evolució depèn de l’edat del carbó, així com de la profunditat i condicions de pressió,temperatura, entorn, etc., en què la matèria vegetal va evolucionar fins a formar el carbó mineral.

El rang d’un carbó mineral es determina en funció de criteris com ara el seu contingut en matèria volàtil, contingut en carboni fix, humitat, poder calorífic, etc. Així, a major rang, major és el contingut en carboni fix i major el poder calorífic, mentre que disminueixen la seva humitat natural i la quantitat de matèria volàtil. Hi ha diverses classificacions dels carbons segons el seu rang. Una de les més utilitzades divideix als carbons de major a menor rang en:

Antracita > Hulla > Lignit >Torba


Petroli

El petroli (del grec: πετρέλαιον, “oli de roca”) ‘és una barreja homogènia de compostos orgànics, principalment hidrocarburs insolubles en aigua. També és conegut com petroli cru o simplement cru.

És d’origen fòssil, fruit de la transformació de matèria orgànica procedent de zooplàncton i algues que, dipositats en grans quantitats en fons anòxics de mars o zones lacustres del passat geològic, van ser posteriorment enterrats sota pesades capes de sediments. La transformació química (craqueig natural) deguda a la calor i a la pressió durant la diagènesi produeix, en successives etapes, des de betum a hidrocarburs cada vegada més lleugers (líquids i gasosos). Aquests productes ascendeixen cap a la superfície, per la seva menor densitat, gràcies a la porositat de les roques sedimentàries. Quan es donen les circumstàncies geològiques que impedeixen dit ascens (paranys petrolíferes com roques impermeables, estructures anticlinals,marges de diapirs salins, etc.) Es formen llavors els jaciments petrolífers.

En condicions normals és un líquid bituminós que pot presentar gran variació en diversos paràmetres com color i viscositat (des de groguencs i poc viscosos com la gasolina fins líquids negres tan viscosos que amb prou feines flueixen), densitat (entre 0,75 g/ml i 0, 95 g/ml), capacitat calorífica, etc. Aquestes variacions es deuen a la diversitat de concentracions dels hidrocarburs que componen la barreja.

És un recurs natural no renovable i actualment també és la principal font d’energia als països desenvolupats. El petroli líquid pot presentar associat a capes de gas natural, en jaciments que han estat enterrats durant milions d’anys, coberts pels estrats superiors de l’escorça terrestre.

Font energètica per excel·lència al llarg de tot el segle XX sent actualment la font primària a nivell mundial. L’esgotament de les seves reserves es troba proper i la variació en els seus preus i l’acaparament per part dels països productors del mateix genera tensions a nivell mundial que estan afectant notablement a l’economia del planeta. Són destacables també els seus aspectes contaminants en els processos de producció, transport i consum.


Gas Natural
 

Les seves dificultats per poder ser emmagatzemat i transportat van fer que no es considerés al principi, encara que la necessitat d’investigar energies alternatives a les existents van fer possible la seva utilització mitjançant xarxes de gas natural, actualment distribuïdes a tot el món, i mitjans de transport marítim adequats per a tal fi. Pot ser considerat el combustible fòssil més net, amb el mínim d’emissions de CO2 i producció nul·la de partícules sòlides. El seu rendiment energètic és elevat el que permet una major producció d’energia amb menor quantitat de combustible. El seu consum va en augment podent considerar-se dins de la seva condició de font no renovable el més sostenible dins de les alternatives existents. És considerat per molts experts com a font energètica de trànsit fins a la total implantació de les energies renovables. Ocupa el segon lloc en el percentatge de consum després del petroli.

Energia nuclear

Produïda a les centrals nuclears a partir de l’Urani, mineral radioactiu limitat i escàs, és la font no renovable que genera un major rebuig social tot i que el seu consum és un dels menys representatius, només un 5% de les fonts no renovables.

L’energia elèctrica s’obté mitjançant fissió nuclear la major problemàtica es planteja en relació a la generació i gestió dels residus radioactius ia la dificultat social de localització de les centrals nuclears pel seu elevat risc.

Els impactes mediambientals de l’ús d’energies no renovables

Alguns estudis demostren que l’impacte mediambiental de les energies no renovables enfront de les renovables és fins a 30 vegades superior.

A continuació enumerem alguns dels efectes negatius més rellevants:

  • La pluja àcida – amb contingut d’àcid sulfúric que pot afectar irreversiblement els ecosistemes.
  • Efecte hivernacle – amb l’escalfament del planeta i conseqüència del canvi climàtic.
  • Abocaments contaminants en zones de producció, principalment produïts pels combustibles fòssils.
  • Residus radioactius perillosos – generats en el procés de fissió nuclear.
  • Accidents i fuites – tant en la producció com en el transport.

Les alteracions que produeixen aquest tipus d’energies en l’entorn són en general irreversibles i amb conseqüències nefastes tant a nivell local com global.