1.3. Les Classes d’organització cel·lular

Tots els éssers vius estan constituïts per una o més cèl·lules. Les cèl·lules són les unitats estructurals i funcionals de la vida. Existeix una gran diversitat de tipus de cèl·lules, amb estructures i funcions que van des dels organismes unicel·lulars de vida independent, fins a les cèl·lules més especialitzades i dependents, que es poden trobar a les plantes i els animals. Malgrat això, les cèl·lules són clarament semblants en la seva estructura bàsica.

El reconeixement de que tots els organismes estan constituïts per cèl·lules ha estat un dels avenços conceptuals més importants de la història de la biologia, perquè ha representat la unificació de criteris per a l’estudi dels éssers vius (teoria cel·lular).

Des del punt de vista estructural, és possible distingir dos tipus fonamentals de cèl·lules:

 1000px-Average_prokaryote_cell-_es.svg1) Cèl·lules procariotes. No tenen un nucli delimitat per una membrana. Això vol dir que el seu ADN no està separat de la resta de la cèl·lula, sinó que es troba lliure i dispers pel citoplasma. L’ADN no està organitzat en cromosomes. El seu material genètic està constituït per una única molècula d’ADN, circular i nua (no associada amb histones). No presenten orgànuls cel·lulars delimitats per membranes, com ara mitocondris, cloroplasts, aparell de Golgi, reticle endoplasmàtic, etc. Són de dimensions més petites que les cèl·lules eucariotes.

831893322) Cèl·lules eucariotes. Presenten un nucli delimitat per una doble membrana. L’ADN està organitzat en cromosomes. La cèl·lula eucariota conté diversos orgànuls cel·lulars delimitats per membranes com els mitocondris, els cloroplasts, l’aparell de Golgi, el reticle endoplasmàtic, etc., que fan funcions diverses. En general, són de dimensions més grans que les cèl·lules procariotes.