annexe I. Els components de les cèl·lules

ELS BIOELEMENTS

Són els elements que formen part de les molècules que conformen les cèl·lules dels  éssers vius.

S’agrupen en tres categories: principals, secundaris i oligoelements.

  1. Principals: són els elements majoritaris de la matèria viva, constitueixen el 95% de la massa total i són indispensables per a formar les biomolècules. Són quatre; carboni (C), hidrogen (H), oxigen (O) i nitrogen (N). Formen part de la matèria viva a causa de les seves propietats físic-químiques.

  2. Secundaris: Formen part de tots els éssers vius i en una proporció del 4,5%. Ocupen funcions vitals per al funcionament correcte de l’organisme. Són el sofre (S), fòsfor (P), magnesi (Mg), calci (Ca), sodi (Na), potasi (K) i clor (Cl).
  3. Oligoelements: Estan presents en els organismes en forma vestigial, però són indispensables per al desenvolupament harmònic de l’organisme. Són 14 i constitueixen el 0,5% de la massa total: ferro (Fe), manganès (Mn), coure (Cu), zinc (Zn), flúor (F), iode (I), bor (B), silici (Si), vanadio (V), crom (Cr), cobalt (Co), seleni (Se), molibdè (Mo) i estany (Sn).

LES BIOMOLÈCULES

Els bioelements es combinen entre ells i poden formar milers de molècules diferents. En la constitució de les cèl·lules intervenen les biomolècules. Aquestes es poden classificar en inorgàniques (aigua i sals minerals) i Orgàniques (Glúcids, lípids, proteïnes i Àcids nucleics)

INDEX

ANTERIOR

SEGÜENT